آب را درست مصرف کنیم

در مصرف آب به فکر آیندگان باشیم!

اگر امروز آب را درست مصرف نکنیم، قطعا مدیون نسل فردا خواهیم بود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود