جدید ترین اخبار
معدنچیان گلستان

لعنت به هر کوهی که معدنچی بمیرد

(غزلی از مسعود بانصیری)

مسعود بانصیری

خاموش کرده گریه ها پیراهنش را

جا می گذارد ریزعلی راه آهنش را

تنها چراغ قرمزی در سینه دارد

نوری که روشن کرد راه رفتنش را

بگذار هر کوهی که می خواهد بریزد

بر هر قطار مرگباری بهمنش را

لعنت به هر کوهی که معدنچی بمیرد

روزی که او میکند سنگ معدنش را

با آخرین سنگی که چشمش بسته می شد

تنها بیاد آورد چشمان زنش را

وقتی که چاقویی به رگ نزدیک باشد

گم می کند آدم خدای گردنش را

ما مثل واگن ها تصادف کرده بودیم

با کوههای درد داغ مردنش  را

امسال هم این سوز سوزنبان ندارد

جا می گذارد ریزعلی راه آهنش را

(مسعودبانصیری/غزلسرای کردستان)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود